Przedsiębiorstwa wpływają na klimat w różnoraki sposób, w zależności od sektora, wielkości produkcji, stosowanych procesów i technologii, jak również działań czy inicjatyw mających na celu minimalizowanie swojego wpływu na środowisko i klimat. Negatywnym wpływem przedsiębiorstwa na klimat może być na przykład: emisja gazów cieplarnianych związana bezpośrednio z jego działalnością, zakup energii produkowanej z paliw kopalnych, czy wykorzystywanie surowców, których pozyskanie jest bardzo energochłonne i/lub wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.

Z drugiej strony zmiany klimatu mogą też mieć wpływ na przedsiębiorstwo w związku z transformacją gospodarki w kierunku niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. Adaptacja do nowych warunków wynikających z prowadzonej przez UE polityki klimatycznej, określana jako ryzyko związane z polityką, wymaga często zmiany swojego modelu biznesowego i znaczących inwestycji. Nie ma bowiem innego sposobu na spełnienie wysokich wymagań związanych z dekarbonizacją czy efektywnością energetyczną przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności, jak inwestycje w nowe procesy, technologie i współpraca z partnerami odpowiedzialnymi społecznie w pełnym tego słowa znaczeniu.

W relacjach B2B coraz częściej padają pytania o ślad węglowy produktu, który staje się nowym kryterium branym pod uwagę przy wyborze partnera biznesowego, ponieważ jego udział we własnym śladzie węglowym może być istotny.

Przekonanie klientów, konsumentów i akcjonariuszy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ochronę środowiska, wymaga zmierzenia i efektywnego zakomunikowania poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz wypracowania wiarygodnej strategii redukcji emisji.

Interesariusze firmy oczekują zgodności ze standardami ochrony środowiska oraz zademonstrowania zaangażowania w ograniczenie wpływu codziennej działalności na środowisko.

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające globalnie, aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony klimatu analizując swój ślad węglowy (ang. carbon footprint) i wyznaczając systematycznie własne cele redukcji. Nie zawsze decydują się one publicznie ujawniać informacje o śladzie węglowym produktów, ale informowanie o śladzie węglowym organizacji jest coraz bardziej powszechne.

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała “Komunikat 2019/C 209/01 – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem“. Wytyczne te można stosować na zasadzie dobrowolności. Stanowią one uzupełnienie do “Wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych” przyjętych przez Komisję w 2017 r.

Korzyści dla przedsiębiorstw przekazujących informacje

 Ujawnianie bardziej szczegółowych informacji związanych z klimatem może przynieść korzyści samemu przedsiębiorstwu przekazującemu informacje, takie jak:

— większa świadomość ryzyka i możliwości związanych z klimatem w ramach przedsiębiorstwa oraz ich lepsze zrozumienie, lepsze zarządzanie ryzykiem oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne,

 — bardziej zróżnicowana baza inwestorów i potencjalnie niższy koszt kapitału, co wynika na przykład z włączenia przedsiębiorstwa do aktywnie zarządzanego portfela inwestycji i uwzględnienia go w indeksach zrównoważonego rozwoju, a także z lepszych ratingów kredytowych dla emisji obligacji i lepszej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do kredytów bankowych,

— bardziej konstruktywny dialog z zainteresowanymi stronami, w szczególności inwestorami i udziałowcami, — lepsza reputacja przedsiębiorstwa i utrzymanie społecznego poparcia dla prowadzonej działalności.

Kiedy firma musi posiadać wyliczenia swojego śladu węglowego?

– firma chce osiągać przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie strategii zarządzania emisją gazów cieplarnianych – dzięki temu jest w stanie świadomie zarządzać ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu

– firma chce wyróżnić się na tle konkurencji komunikując swój wizerunek jako firmy społecznie i środowiskowo odpowiedzialnej,

– firma przygotowuje się do spełnienia wymagań formalnych (krajowych i europejskich) oraz wymogów instytucji finansowych,

– klient biznesowy z Europy zachodniej wymaga podania śladu węglowego kupowanego produktu lub organizacji lub wymaga raportowania do CDP

– klient biznesowy szuka sposobów redukcji własnego śladu węglowego (zakres 3) poprzez zmianę surowca, półproduktu czy produktu, efektywniejszych form transportu itp., aby pozytywnie przejść audyt własnej firmy, – klient publiczny podlega regulacjom krajowym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych w zamówieniach publicznych