Regulamin korzystania z Kalkulatora śladu węglowego MŚP działającego pod adresem https://climatestrategiespoland.pl/kalkulator-sladu-weglowego/ stworzonego i udostępnionego przez Fundację Climate Strategies Poland z siedzibą w Gdańsku, 80-890, przy ulicy Jana Heweliusza nr 11 lok. 811, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000840739, NIP 5833396214, regon 386032848, adres poczty elektronicznej: kontakt@climatepoland.pl, adres Krajowego Rejestru Sądowego:   https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

Definicje:  

Kalkulator śladu węglowego (Kalkulator) narzędzie działające pod adresem https://climatestrategiespoland.pl/kalkulator-sladu-weglowego/ , stworzone i udostępnione przez Fundację, umożliwiające obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa.  

Ślad węglowy – wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia jednostki funkcjonalnej/podmiotu, takiego jak przedsiębiorstwo, produkt, usługa, wydarzenie (np. konferencja), podróż samolotem, ale też wytwarzane przez miasto, kraj, osobę prywatną.

Przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek, spółki, spółdzielnie, fundacje lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa lub „MŚP” oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu u (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2), które stanowi:

„Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa 1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.”

Fundacja – Fundacja Climate Strategies Poland z siedzibą w (80-890) Gdańsku przy ulicy Jana Heweliusza nr 11 lok. 811, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000840739, NIP 5833396214, regon 386032848, adres poczty elektronicznej: kontakt@climatepoland.pl.  

Użytkownik – osoba fizyczna, która w imieniu MŚP używa Kalkulatora.  

Konto klienta – baza zawierająca dane MŚP określone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dane takie jak: imię i nazwisko oraz stanowisko/funkcja Użytkownika, numer telefonu i adres e-mail.  

Regulamin – niniejszy regulamin Kalkulator śladu węglowego. 

§1 Zastrzeżenia 

1. Kalkulator należy traktować wyłącznie jako narzędzie pomocnicze w celu obliczenia śladu węglowego. Nie stanowi on wyłącznego narzędzia obliczeń dokonywanych przez Fundację oraz nie uwzględnia w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności mających wpływ na obliczenie Śladu węglowego MŚP.  

2. Użytkownik wprowadza dane na własną odpowiedzialność, a uzyskane wyniki mają charakter poglądowy. 

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u MŚP, Użytkownika bądź innych osób w związku z użyciem Kalkulatora lub wykorzystaniem danych uzyskanych za pomocą Kalkulatora.   

4. Użytkownik może zwrócić się do Fundacji o odpłatne wykonanie obliczeń śladu węglowego. Warunki realizacji odpłatnej usługi nie są objęte niniejszym regulaminem.  

5. Użycie i wykorzystanie Kalkulatora do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym użycie przez podmioty nieuprawnione, stanowi naruszenie praw Fundacji. Osoba dokonująca naruszenia, poprzez to naruszenie, zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Fundacji kary umownej w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) euro za każdy przypadek naruszenia.  

6. Użytkownik korzystający z Kalkulatora wyraża zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu. Zabronione jest korzystanie z Kalkulatora przez Użytkowników nieakceptujących Regulaminu.    

§2 Warunki korzystania  

1. Kalkulator jest przeznaczony wyłącznie do używania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  

2.Fundacja udostępnia Kalkulator nieodpłatnie, w ramach prowadzonej działalności statutowej. Za korzystanie z Kalkulatora nie jest pobierane wynagrodzenie.  

3. Kalkulator nie może być używany w celach komercyjnych. Użytkownik może wygenerować maksymalnie 3 (trzy) kalkulacje dla wybranego okresu raportowania. Po wykorzystaniu limitu konieczny jest kontakt mailowy z Fundacją na adres msp@climatepoland.pl i uzasadnienie powodu konieczności wygenerowania kolejnej kalkulacji.

4. Korzystanie z Kalkulatora jest możliwe po założeniu Konta klienta.  

5. Z Kalkulatora nie mogą korzystać MŚP świadczące usługi w zakresie doradztwa, przygotowywania opracowań, prezentacji lub wystąpień oraz obliczeń w zakresie zmian klimatycznych, emisji gazów cieplarnianych, w tym obliczeń śladu węglowego.  

6. Do korzystania z Kalkulatora niezbędne są: połączenie z siecią internetową, przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne otwieranie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW. 

7. Zabronione jest każde niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Kalkulatora lub jakichkolwiek jego elementów. 

8. Fundacja ma prawo korzystać z informacji wprowadzanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Kalkulatora, a w szczególności w celu przygotowania raportów – jednakże w sposób zanonimizowany, uniemożliwiający osobom trzecim identyfikację MŚP lub Użytkownika.  

9. Pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem korzystającym z Kalkulatora nie zostaje zawarta jakakolwiek umowa, w tym umowa o świadczenie usług.  

§3 Prawa autorskie do Kalkulatora 

1. Wyłączne prawa autorskie do Kalkulatora przysługują Fundacji.  

2. Wybór i układ treści udostępnianych pod adresem https://climatestrategiespoland.pl/kalkulator-sladu-weglowego/ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. 

3. Ochroną określoną w ust. 2 objęty jest również Kalkulator, w tym dobór parametrów i zasady oraz formuły realizowanych obliczeń, a nadto inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia. 

4. Bez uzyskania zgody Fundacji w formie pisemnej zabronione jest kopiowanie,  modyfikowanie bądź jakiejkolwiek ingerowanie w treści udostępniane pod adresem https://climatestrategiespoland.pl/kalkulator-sladu-weglowego/

§4 Konto klienta 

1. Użytkownik zamierzający korzystać z kalkulatora zobowiązany jest założyć Konto klienta pod adresem https://climatestrategiespoland.pl/kalkulator-sladu-weglowego/

2. Niemożliwe jest założenie Konta klienta dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź podmiotu niebędącego MŚP. 

3. Użytkownik ma możliwość modyfikowania danych w Koncie klienta, poza numerami: KRS, NIP i REGON.  

4. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta klienta.  

5. Fundacja jest uprawniona do usunięcia Konta klienta lub czasowego bądź stałego uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Kalkulatora.  

6. Zakładając konto Użytkownik oraz reprezentowane przez Użytkownika Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji informacji przesyłanych pocztą elektroniczną, w tym newslettera oraz na kontakt telefoniczny bądź przez wiadomości tekstowe lub multimedialne przesyłane na numer telefonu Użytkownika lub MŚP.  

7. Fundacja jest uprawniona do posługiwania się nazwą lub logo MŚP w materiałach informacyjnych lub promocyjnych  Fundacji związanych z Kalkulatorem.

§5 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Fundacja. Dane osobowe zbierane przez Fundacje przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Fundacja zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych w ust. 1 aktach prawnych. 

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres kontakt@climatepoland.pl. 

4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgodny Użytkownika w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Fundację jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: 

a) analizy danych w zakresie emisji gazów cieplarnianych 

b) świadczenia usług na rzecz klientów, 

b) informowania o działalności statutowej Fundacji oraz marketingu usług Fundacji, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Fundacji, 

c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://climatestrategiespoland.pl.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia skutkować będzie niemożliwością korzystania z Kalkulatora.  

6. Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio: 

a) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych 

b) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych. 

7. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Fundacją, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, eksperci w zakresie przetwarzania danych i obliczeń związanych gazami cieplarnianymi) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

9. Dane osobowe przetwarzane są w biurze Administratora  i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.  

10. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§6 Pozostałe zapisy 

1. Fundacja dokonuje wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu, bez możliwości złożenia odwołania od stanowiska przedstawionego przez Fundację.  

2. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

3. Informacje, pytania, zastrzeżenia lub reklamacje związane z działaniem Kalkulatora lub niniejszym Regulaminem przyjmowane są na adres Fundacji.