Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia jednostki funkcjonalnej/podmiotu, którą/którym może być m.in. przedsiębiorstwo, produkt, usługa, wydarzenie np. konferencja, podróż samolotem, itd., miasto, kraj, osoba prywatna.

Najbardziej znany, rozpowszechniony i globalnie uznany standard do liczenia śladu węglowego dla przedsiębiorstw to Greenhouse Gas Protocol, A Corporate and Reporting Standard, revised edition, March 2004. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development (Required gases and GWP values, February 2013.) https://ghgprotocol.org/

Ślad węglowy według GHG Protocol obejmuje emisję następujących gazów cieplarnianych:

  • Dwutlenek węgla (CO2);
  • Metan (CH4);
  • Podtlenek azotu (N2O);
  • Sześciofluorek siarki (SF6);
  • Perfluorowęglowodory (PFC);
  • Hydrofluorowęglowodory (HFC);
  • Trójfluorek azotu (NF3).

Ślad węglowy jest wyrażany w ekwiwalencie CO2 na jednostkę danego podmiotu.


Co to jest Scope 1,2 i 3?

Greenhouse Gas Protocol dzieli emisje na 3 kategorie:

  • Zakres 1 (Scope 1): emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku, bądź mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy, będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
  • Zakres 2 (Scope 2): pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.
  • Zakres 3 (Scope 3): inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych.
ślad-węglowy-corporate-value-chain
Źródło: GHG Protocol. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, September 2011. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.

Nasze podejście

Każdorazowe liczenie śladu węglowego jest procesem unikalnym. Każde przedsiębiorstwo czy organizacja wyróżnia się unikalną strukturą, procesami czy specyfiką działalności, a liczenie śladu węglowego opiera się właśnie na tej unikalności.

Zapraszamy do kontaktu.