Neutralne klimatycznie miasta

Gdańsk na ścieżce do neutralności klimatycznej

Debata otwierająca cykl „Neutralne klimatycznie miasta” odbyła się w Gdańsku, w 2020 roku. W jej trakcie zaproszeni przez nas eksperci przybliżyli zgromadzonym licznie uczestnikom – mieszkańcom Gdańska – tematykę klimatycznej neutralności, ideę smart cities, a także wskazali kierunki, w jakich w przyszłości polskie miasta mogą się rozwijać. Po panelu z udziałem ekspertów odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca zmian klimatu, proponowanych rozwiązań transportowych oraz samej technologii smart cities.

Pomysły i uwagi mieszkańców zbieraliśmy przy użyciu narzędzia online, a na ich podstawie przygotowaliśmy raport, który przekazaliśmy Przewodniczącej Misji Komisji Europejskiej „Smart and climate-neutral cities” Pani Hannie Gronkiewicz-Waltz. Raport został wykorzystany przy tworzeniu nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej wyzwań klimatycznych stojących przed miastami.


Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu

Kolejną odsłoną dyskusji z obywatelami był projekt „Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu”. Kilkudziesięciu mieszkańców Łodzi, przedstawicieli nauki, specjalistów i organizacji pozarządowych debatowało nad postępującymi zmianami klimatu.

Uczestnicy dyskutowali w 3 grupach tematycznych. Każda z nich, pod czujnym okiem moderatorów spotkania, zidentyfikowała problemy miasta wynikające ze zmian klimatu w obszarach:

 1. Spowolnić zmianę klimatu i przygotować się do niej:
  • Redukcja emisji (w tym termomodernizacja i wymiana pieców),
  • Retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie,
  • Angażowanie innych podmiotów (w tym przedsiębiorców).
 2. Proklimatyczny transport w mieście:
  • Rozwój transportu niskoemisyjnego,
  • Wspieranie nieemisyjnych środków transportu indywidualnego,
  • Strefy niskiej emisji.
 3. Technologie a klimat:
  • Smart cities dla klimatu – jakość powietrza, gospodarowanie odpadami, transport, zarządzanie energią w mieście.

W ostatnim etapie spotkania moderatorzy zaprezentowali wnioski z debaty w grupach. Do każdego zagadnienia udało się wypunktować problemy i wyzwania, z którymi borykają się mieszkańcy miasta. Dodatkowo pojawiło się mnóstwo pomysłów na to jak przygotować się do widocznych już zmian klimatu, a także sposobów na zmianę dotychczasowych działań na proklimatyczne.

„Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu”


Konsultacje społeczne:

Gdańskie Forum Zmian Klimatu

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Fundacja Climate Strategies Poland była głównym organizatorem pierwszego Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Celem pracy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu jest aktualizacja dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska” przy czynnym udziale społeczeństwa.

Fundacja Climate Strategies Poland przygotowała stronę rejestracyjną (www.forumzmianklimatu.pl) oraz przeprowadziła dyskusję panelową.

Wyniki głosowania mieszkańców

W Forum wzięło udział niemal 80 gdańszczanek i gdańszczan, którzy dyskutowali przy 5 stolikach tematycznych. Mieszkańcy omówili 8 kategorii zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu, takich jak: bioróżnorodność fauny i flory, jakość powietrza, podnoszący się poziom morza, stan rzek, wzrost temperatur czy zdrowie publiczne.