Ślad węglowy biznesu wpływa na klimat w różnoraki sposób. Intensywność oddziaływania różni się w zależności od:

 • sektora,
 • wielkości produkcji,
 • stosowanych procesów i technologii,
 • działań kompensacyjnych i redukcyjnych, czyli minimalizujących wpływ na środowisko i klimat.

Negatywnym wpływem przedsiębiorstwa na klimat może być:

 • emisja gazów cieplarnianych związana bezpośrednio z jego działalnością,
 • zakup energii produkowanej z paliw kopalnych,
 • wykorzystywanie surowców, których pozyskanie jest bardzo energochłonne i/lub wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.

Z drugiej strony, zmiany klimatu mają wpływ na działania biznesowe. Chociażby w związku z transformacją gospodarki w kierunku niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. Adaptacja do nowych warunków (wynikających z prowadzonej przez UE polityki klimatycznej), wymaga często zmiany modelu biznesowego i znaczących inwestycji.

Jedynym sposobem na spełnienie wysokich wymagań związanych z dekarbonizacją czy efektywnością energetyczną, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności, są inwestycje w nowe procesy, technologie oraz współpraca z partnerami odpowiedzialnymi społecznie w pełnym tego słowa znaczeniu.

W relacjach B2B coraz częściej padają pytania o ślad węglowy produktu, który staje się nowym kryterium podczas wyboru partnera biznesowego, ponieważ jego udział we własnym śladzie węglowym może być istotny.

Przekonanie klientów, konsumentów i akcjonariuszy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w ochronę środowiska, wymaga zmierzenia i efektywnego zakomunikowania poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz wypracowania wiarygodnej strategii redukcji emisji.

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające globalnie, aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony klimatu analizując swój ślad węglowy (ang. carbon footprint) i wyznaczając systematycznie własne cele redukcji. Nie zawsze decydują się one publicznie ujawniać informacje o śladzie węglowym produktów. Informowanie o śladzie węglowym organizacji staje się jednak coraz bardziej powszechne.

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała “Komunikat 2019/C 209/01 – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem“. Wytyczne te można stosować na zasadzie dobrowolności. Stanowią one uzupełnienie do “Wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych” przyjętych przez Komisję w 2017 r.

Ślad węglowy biznesu, a korzyści dla przedsiębiorstw przekazujących informacje

Ujawnianie bardziej szczegółowych informacji związanych z klimatem może przynieść korzyści samemu przedsiębiorstwu przekazującemu informacje, takie jak:

 • Większa świadomość ryzyka i możliwości w ramach przedsiębiorstwa. Lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne.
 • Bardziej zróżnicowana baza inwestorów i potencjalnie niższy koszt kapitału. Wynika to z:
  – włączenia przedsiębiorstwa do aktywnie zarządzanego portfela inwestycji i uwzględnienia go w indeksach zrównoważonego rozwoju,
  – lepszych ratingów kredytowych dla emisji obligacji,
  – lepszej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do kredytów bankowych.
 • Bardziej konstruktywny dialog z zainteresowanymi stronami, w szczególności inwestorami i udziałowcami.
 • Lepsza reputacja przedsiębiorstwa i utrzymanie społecznego poparcia dla prowadzonej działalności.

Kiedy firma musi posiadać wyliczenia swojego śladu węglowego?

 • Chce osiągać przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie strategii zarządzania emisją gazów cieplarnianych – dzięki temu jest w stanie świadomie zarządzać ryzykiem i szansami związanymi ze zmianami klimatu.
 • Chce wyróżnić się na tle konkurencji komunikując swój wizerunek jako firmy społecznie i środowiskowo odpowiedzialnej.
 • Przygotowuje się do spełnienia wymagań formalnych (krajowych i europejskich) oraz wymogów instytucji finansowych.
 • Klient biznesowy z Europy zachodniej wymaga podania śladu węglowego kupowanego produktu lub organizacji lub wymaga raportowania do CDP.
 • Klient biznesowy szuka sposobów redukcji własnego śladu węglowego (zakres 3) poprzez zmianę surowca, półproduktu czy produktu, efektywniejszych form transportu itp., aby pozytywnie przejść audyt własnej firmy, – klient publiczny podlega regulacjom krajowym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych w zamówieniach publicznych.