W ZAKRESIE 2 GHG Protocol wymaga od przedsiębiorstw raportowania dwóch wartości liczbowych:

 • wartości opartej na lokalizacji (location-based method),
 • wartości opartej na rynku (market-based method).

Wartość na podstawie lokalizacji jest oparta na emisji gazów cieplarnianych wynikających z produkcji energii na obszarze, w którym jest ona konsumowana.

Metoda ta odzwierciedla łączny wpływ wyborów konsumentów lub dostawców na średni współczynnik emisji sieci. Inne czynniki, takie jak ekonomia i regulacje środowiskowe, również mogą na to oddziaływać. Indywidualne wybory przedsiębiorstw dotyczące umów na zakup energii elektrycznej, wybór dostawców lub zakupy certyfikatów nie są bezpośrednio odzwierciedlone w inwentarzach ZAKRESU 2 przy użyciu metody obliczania wartości na podstawie lokalizacji.

Wartość na podstawie rynku odzwierciedla indywidualne wybory przedsiębiorstw co do kupowanego produktu lub dostawcy energii elektrycznej albo brak zróżnicowanego wyboru, który wymaga zastosowania „residual mix”.

Aby obliczyć wartość na podstawie rynku, przedsiębiorstwo musi posłużyć się wielkością emisji instalacji dostarczającej mu energię. W Europie jedynym sposobem udokumentowania pochodzenia energii są świadectwa pochodzenia (śledzenie bezpośrednie).​

Data publikacji: 15.12.2022

Obliczanie śladu węglowego to projekt wymagający bardzo dużej szczegółowości. Przed jego rozpoczęciem, warto zadać sobie kilka pytań:

 1. Dlaczego się tego podejmujesz?
 2. Co zamierzasz zrobić z otrzymanym wynikiem?
 3. Czy masz zebrane niezbędne dane? (patrz punkt 2)

Pełne zrozumienie zagadnienia śladu węglowego jest kluczem do sukcesu. Bez tego będzie to tylko kolejny obowiązek, kilka niewiele znaczących liczb. Z kolei aktywne zaangażowanie w proces obliczenia śladu węglowego umożliwia wykrywanie luk i braków w procesach, jak również przejawów marnotrawienia surowców, przedmiotów lub zasobów. Optymalizacja tych wyników może przynieść zarówno oszczędności pieniężne, jak i poprawę wydajności procesów.

Ważne kwestie:

Obliczenie śladu węglowego to dopiero pierwszy krok. I nabiera sensu tylko wtedy, gdy pójdą za tym dalsze działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dobrą praktyką jest zaangażowanie wyższego kierownictwa i wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za projekt. Z naszego doświadczenia wynika, że dzięki temu:
• działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,

• zebrane dane są wysokiej jakości,

• praca jest odpowiednio oddelegowana,

• działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,

• wzrasta szansa na podjęcie działań redukcyjnych.

Nie jest możliwe zlecenie obliczenia śladu węglowego podmiotom zewnętrznym bez dostarczenia im danych z wewnętrznych źródeł firmy (patrz poniżej: Jakie dane należy przygotować), takich jak: faktury, raporty środowiskowe, dane statystyczne i archiwalne.

Jakość danych o źródłach warunkuje jakość i wiarygodność wyników końcowych. Bez dokładnych danych wstępnych wynik końcowy będzie tylko szacunkiem śladu węglowego, a nie dokładnym wyliczeniem. Jest to podstawowa różnica, którą należy uwzględnić podczas planowania komunikacji zewnętrznej firmy.

UWAGA: To podmiot, dla którego jest obliczany ślad węglowy, jest odpowiedzialny za wiarygodność dostarczonych danych (zobacz nagranie).

Jakie dane należy przygotować

Chcąc poprawnie obliczyć ślad węglowy firmy, należy się zastanowić, jakie mogą być potencjalne źródła emisji w naszym przedsiębiorstwie.

Zastanów się, czy w twoim przedsiębiorstwie występują poniższe procesy w ZAKRESIE 1:

1) Spalanie paliw w źródłach stacjonarnych, np. gaz ziemny/olej opałowy w kotle do ogrzewania budynku, olej napędowy w agregacie zasilania awaryjnego.

2) Spalanie paliw w źródłach mobilnych, np. spalanie benzyny/oleju napędowego we własnej flocie samochodowej, spalanie LPG w wózkach widłowych. (UWAGA: Na tym etapie liczymy tylko paliwo w samochodach należących bądź będących pod kontrolą firmy).

3) Wycieki czynników chłodniczych z urządzeń chłodniczych, maszyn, klimatyzacji, gaśnic na bazie czynników chłodniczych.

4) Procesy produkcyjne (jeśli tak, to jakie?).

Kolejnym bardzo istotnym źródłem śladu węglowego jest zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej (w niektórych wypadkach również zużycie pary technologicznej i chłodu), czyli emisje z ZAKRESU 2.

Do obliczenia tych emisji potrzebne będą poniższe dane:

1) Dostawca energii elektrycznej i rodzaj zakupionej taryfy (na tej podstawie ustalana jest struktura paliw i innych nośników energii).

2) Dostawca ciepła sieciowego (w obiektach będących własnością lub pod kontrolą firmy).

Należy również zgłosić, jeżeli są w firmie pracownicy, którzy pracują zdalnie. Te emisje będą liczone oddzielnie.

JEDNOSTKI DANYCH

Wszystkie dane o zużyciu muszą być podane w ujęciu rocznym i wyrażone w odpowiedniej jednostce. W kalkulatorze online dostępne jednostki to:

 • GWh/rok
 • MWh/rok
 • kWh/rok
 • kg/rok
 • km/rok
 • l/rok
 • TJ/rok

Jeżeli dysponujesz danymi w innych jednostkach, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska-Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska, Project Manager