Data publikacji: 22.06.2023

Naukowcy są zgodni: rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze ma bezpośredni wpływ na zmianę klimatu. Ta z kolei jest uważana jest za największe zagrożenie humanitarne, ekonomiczne i ekologiczne dla współczesnego świata. Panuje w tej kwestii powszechny, rzadko spotykany w innych tematach konsensus przedstawicieli świata nauki i polityki. Przekłada się to na coraz aktywniejsze działania – zalecenia i regulacje dotyczące ograniczania skutków zmiany klimatu oraz adaptacji do nich tworzą zarówno międzynarodowe instytucje (w tym, co ważne, instytucje finansowe). jak i poszczególne państwa. Ślad węglowy miasta – dowiedz się więcej!

Ryzyka klimatyczne a ryzyka finansowe 

Globalna zmiana klimatu niesie za sobą liczne ryzyka. Dzielą się one na dwie zasadnicze grupy: 

ryzyka fizyczne, które są związane z materialnymi skutkami zmiany klimatu, przede wszystkim coraz częstszymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak susze, powodzie czy pożary, 

ryzyka transformacji związane z procesem przeobrażeń rynków i gospodarek w kierunku neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych. 

Ryzyka klimatyczne mają przełożenie na ryzyka finansowe, ponieważ mogą wpływać na opłacalność inwestycji na całym globie oraz na wskaźniki makroekonomiczne, np. inflację, wzrost gospodarczy czy stabilność finansową. Katastrofalne wydarzenia klimatyczne również nie są obojętne dla biznesu. Podmioty działające na obszarach dotkniętych suszą, powodziami, sztormami i pożarami odnotowują pokaźne straty. Podobnie proces transformacji krajów, organizacji czy całych rynków związany jest ze znacznymi kosztami oraz niepewnością. Poszukiwanie nowych, neutralnych klimatycznie źródeł energii wymaga niemałych inwestycji podobnie jak dekarbonizacja całych łańcuchów dostaw. 

Coraz częściej inwestorzy, w tym banki (np. EBI), rezygnują ze wspierania inwestycji uzależnionych od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych, a także wymagają analizy ryzyka i szans związanych ze zmianą klimatu.  

Transformacja gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej nie będzie łatwa ani szybka, ale jest konieczna – analitycy są tego pewni. Oczywiście tempo i poziom zaangażowania krajów, regionów, miast, firm i innych organizacji na tym polu jest różne. 

Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok w procesie transformacji miasta w kierunku neutralności klimatycznej, w myśl zasady „nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć” (You can’t manage what you can’t measure). Stanowi konieczny punkt wyjścia do określenia strategii oraz obszarów interwencji, a dalej konkretnych działań. 

Ślad węglowy miasta – korzyści liczenia i zarządzania

Proces liczenia śladu węglowego rozpoczyna kompleksowa inwentaryzacja. Niezbędne są do niej dane z różnych sektorów. Pozyskanie niektórych z nich (np. tych. dotyczących budynków jednorodzinnych czy przedsiębiorców) może być wyzwaniem. Metodyka liczenia śladu węglowego GPC (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories) bierze jednak pod uwagę ten problem i proponuje odpowiednio elastyczne narzędzia. 

Samo policzenie śladu węglowego daje wiedzę o aktualnej emisyjności miasta. Wskazuje również obszary problematyczne, wymagające usprawnienia. Metodyka GPC umożliwia szereg rozwiązań opartych na wskaźnikach, chociaż podejście to rodzi problemy w sytuacji, kiedy miasto w kolejnych latach będzie chciało raportować działania i wynikające z nich redukcje emisji. Opierając się głównie na wskaźnikach, w kolejnych rundach raportowania miasto może bowiem nie być w stanie wykazać żadnej istotnej redukcji. 

W innej sytuacji będzie miasto, które zdecyduje się policzyć ślad węglowy. Będzie ono w stanie jednocześnie wskazać, które obszary wymagają zmian i zacząć programować swoje zamierzenia w tym zakresie. 

Środki finansowe na transformację i rozwój 

Projekty niskoemisyjne lub redukujące emisje często mogą być finansowane z przeznaczonych na ten cel budżetów – zwłaszcza Unii Europejskiej, która przeznacza niemałe fundusze na walkę ze zmianą klimatu. W latach 2014–2020 UE wykorzystała 20% dostępnych środków na działania związane z klimatem. W okresie 2021-2027 ma to być 30%. 

Redukcja kosztów i optymalizacje zarządcze 

Na zdefiniowanych obszarach problemowych miasta, nad którymi administracja miejska pełni kontrolę (m.in. publiczne budynki miejskie, oświetlenie miejskie), można w pierwszej kolejności wdrażać rozwiązania organizacyjne i efektywnościowe. Możemy redukować takie koszty jak: energia, paliwo czy wydatki na podróże. Optymalizacja tych wyników oznacza dla miasta zarówno oszczędności pieniężne jak i poprawę wydajności oraz redukcję emisji.  

Identyfikacja obszarów problemowych miasta w kontekście klimatu pozwala określić cele i działania na poziomie strategicznego planowania. Strategia klimatyczna samorządu powinna być postrzegana jako dobrze funkcjonujący system zarządzania, który będzie umożliwiał wykrywanie błędów w procesach operacyjnych, takich jak marnotrawstwo środków i czasu pracowników. Wszystkie te działania sprawiają, że miasto realnie zbliża się do własnej wizji neutralności klimatycznej. 

Pozyskanie nowych mieszkańców i użytkowników miasta (inwestorów) 

Świadomość kryzysu klimatycznego rośnie na całym świecie. Coraz więcej osób deklaruje, że jest to poważny problem i podejmuje działania mające na celu jego ograniczenie. Tym samym zmienia się model zakupowy i zachowania konsumenckie. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na pochodzenie produktu i jego skład oraz chętniej wspierają lokalne inicjatywy. Dla mieszkańców coraz bardziej istotne staje się otoczenie i jakość środowiska, w którym mieszkają. Ponadto, siłą rzeczy, niektóre regiony i miejsca, zagrożone występowaniem częstych zdarzeń pogodowych, jak ulewne deszcze, powodzie czy pożary, stanowią mniej atrakcyjne miejsce do zamieszkania. 

Także firmy, zwłaszcza większe, działające międzynarodowo, znacznie częściej biorą pod uwagę aspekty mające wpływ na ich ślad węglowy. Jest to efektem regulacji dotyczących śladu węglowego i wynikającej z tego presji w łańcuchu dostaw. Ma to przełożenie na inwestorski wybór lokalizacji biur czy fabryk – wyższe noty dostają miejsca, które mają korzystny wpływ na ślad węglowy organizacji, np. miasta posiadające dostęp do czystej energii czy zielonego transportu publicznego. 

Miasta świadome kwestii klimatycznych, aktywnie zarządzające swoim śladem węglowym i podejmujące działania w kierunku jego redukcji są w związku z tym atrakcyjnym partnerem do współpracy. Nie tylko skuteczniej pozyskują nowe środki grantowe i inwestorów, ale też przyciągają mieszkańców, którym zależy na lepszej jakości życia i poszanowaniu środowiska naturalnego.  

Autor artykułu:

Paweł Klawiter-Piwowarski, Manager

Data publikacji: 22.06.2020

Inwestycje unijne i „fala renowacji” to od kilku miesięcy jeden z najczęściej powtarzanych terminów w Brukseli w odniesieniu do transformacji energetycznej. Polacy mogą się włączyć w tę inicjatywę z korzyścią – pisze Paweł Wróbel, szef Gate Brussels i współpracownik BiznesAlert.pl.

Polski dorobek wynikający z doświadczeń prowadzonego programu „Czyste Powietrze” może być cennym wkładem w prace nad szczegółami tej inicjatywy, której szczegóły Komisja Europejska przedstawi we wrześniu w formie unijnej strategii. Tym bardziej, że jest to obecnie jeden z największych tego typu programów w państwach UE. To szansa nie tylko podzielenia się dobrymi praktykami, lecz także możliwość uzyskania bardzo dużego wsparcia finansowego ze strony UE. Warunkiem będzie zgodność z regulacjami dotyczącymi wydatkowania funduszy UE po 2021 roku.

Bez budynków nie ma Europejskiego Zielonego Ładu

W ramach realizacji transformacji energetycznej Unia stawia w pierwszej kolejności na modernizację budynków. Wynika to z potencjału realizacji unijnych celów energetyczno-klimatycznych. Mowa o zwiększaniu efektywności energetycznej oraz OZE, a także redukcji CO2 – jaki leży w tym sektorze. Komisja wskazuje, że ‘budynki’ odpowiadają za największą tj. ok. 40 procent konsumpcję energii w UE, a także ok. 36 procent emisji CO2. Zaś nowe budynki zużywają ok. połowę energii mniej niż podobne budynki oddawane do użytkowania 20 lat temu.

Skalę potrzeb podkreśla fakt, iż ok. 80 procent dzisiejszych budynków w Unii wciąż będzie użytkowana w 2050 roku, z tego 75 procent jest nieefektywna energetycznie. Komisja w swoich analizach zauważa, iż w celu realizacji neutralności klimatycznej 2050 obecny poziom renowacji budynków w UE powinien zostać co najmniej podwojony. Ten postulat dotyczy także realizacji celów Unii do 2030 roku, tj. rozwijania OZE, efektywności energetycznej i redukcji CO2. W ciągu najbliższych dziesięciu lat potrzebne są dodatkowe środki publiczne i prywatne szacowane dla całej UE na poziomie ok. 325 mld euro rocznie, w tym 250 mld euro w budynkach mieszkalnych, a 75 mld euro w budynkach sektora publicznego.

Ponadto, szczególnie podkreślana jest rola inwestycji w ramach „fali renowacji” w kontekście wychodzenia z kryzysu gospodarczego oraz pobudzania rynku pracy. Dotyczy to w dużej mierze zatrudnienia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, we wszystkich państwach członkowskich. Sektor budowlany odpowiadający za prawie 10% unijnego PKB tworzy około 18 mln miejsc pracy – bezpośrednio i pośrednio zatrudnionych. Oczywiście warto podkreślić, iż do korzyści zaliczyć należy poprawa jakości powietrza co ma wpływ na kwestie zdrowotne.

Money, money, money

Priorytetowy charakter inwestycji w modernizacje sektora budynków został potwierdzony w przedstawionej pod koniec maja br. propozycji wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27 o wartości 1,1 bln euro oraz nowego antykryzysowego instrumentu „Next Generation EU” o wartości 750 mld euro. Warto podkreślić, że w nowym rozdaniu budżetowym mamy szansę pozostać jednym z głównych beneficjentów unijnych funduszy. Propozycja zakłada szereg możliwości finansowania modernizacji budynków. Tworzą one nowe możliwości dla krajowych programów, w tym dla zwiększenia skuteczności „Czystego powietrza” w Polsce. Finansowanie „fali renowacji” zapewnić mają przede wszystkim:

Inicjatywa ReactEU

Źródło finansowania: instrument „Generation Next EU”.

Okres finansowania projektów2020-2022.

Rodzaj wsparcia: granty.

Budżet: 55 mld, z tego 5 mld jeszcze w 2020 roku.

Szacunki dot. środków dla Polski: ok. 4 mld euro

(Zakładając, że do wyliczeń na dalszym etapie uzgodnień będzie służyła metodologia określająca wielkość części grantowej dla poszczególnych państw UE w ramach „Generation Next EU”).

Zasady wydatkowania: ReactEU ma być uzupełnieniem unijnych środków z polityki spójności. W związku z tym należy założyć, że obowiązywać będą zasady wydatkowania określone w Rozporządzeniu ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Ostateczny kształt rozporządzenia, które jest negocjowane od 2018 roku, będzie znany w ciągu kilku miesięcy. Wśród uzgodnionych zasad jest zgoda co:
– do priorytetowego traktowania źródeł odnawialnych,
– efektywności energetycznej,
– wykluczenia ze wsparcia tzw. stałych paliw kopalnych (solid fossil fuels), m.in. węgla.

Wciąż nieuzgodnioną kwestią jest ewentualna możliwość wspierania inwestycji w gaz ziemny. Na podstawie ostatnich wersji stanowisk Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej kryteria dotyczące funduszy spójności dopuszczą inwestycje związane z gazem tylko w wysokości maksymalnie do 1% alokacji dla danego państwa. Będzie to mała kwota. Dopuszczone prawdopodobnie będą tylko projekty zastępujące systemy ciepłownicze oparte o węgiel, bądź tylko w wysokosprawną kogenerację oraz efektywne sieci ciepłownicze.

Przedstawiciele Komisji podkreślają, iż celem ReactEU ma być przede wszystkim finansowanie „fali renowacji”, lokalnych sieci energetycznych, czy innowacji związanych z wodorem. Środki będą zasilać realizowane obecnie przez państwa programy spójności lub nowe inicjatywy po uzgodnieniu z Komisją Europejską.

W ramach ReactEU przewidziano środki finansowe dla państw członkowskich na pomoc techniczną w celu przygotowania planów wydatkowania.

Środki z polityki spójności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

Źródło finansowania: budżet UE.

Okres finansowania projektów 2021-27.

Rodzaj wsparcia: granty.

Budżet: 237 mld euro.

Szacunki dot. środków dla Polski: ok. 55 mld euro.

Zasady wydatkowania: zgodnie z rozporządzeniem ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (ERDF-FS) opisanym wyżej w punkcie dot. ReactEU.

Program InvestEU

Źródło finansowania: instrument „Generation Next EU”.

Okres finansowania projektów 2021-27.

Rodzaj wsparcia: gwarancje bankowe, które uruchomią pożyczki dla inwestorów.

Budżet: 30,3 mld euro, brak podziału na alokacje dla państw członkowskich. W ramach budżetu:

  • 15,3 mld euro na dotychczasowe „segmenty”. Wśród których jest „zrównoważona infrastruktura” (sustainable infrastructure) dedykowana w dużej mierze finansowaniu „fali renowacji”, inwestycjom w OZE oraz interkonektory.
  • 15 mld euro na nowy „segment” tj. „Instrument na Rzecz Inwestycji Strategicznych”. Ma wspierać budowanie solidnych i odpornych łańcuchów wartości w UE. Chcą to osiągnąć poprzez angażowanie europejskich przedsiębiorstw do inwestycji w strategicznych sektorach. Czyli m.in. w przemyśle niskoemisyjnym, cyberbezpieczeństwie, internecie rzeczy. Te obszary wpisują się w szeroko rozumiane nowoczesne budynki. Dzięki inteligentnym technologiom potrafią produkować, magazynować i pożytkować energię w inteligentny sposób.

Środki z programu InvestEU mają wygenerować gwarancje finansowe o wartości 72 mld euro. Umożliwi to inwestycje o wartości nawet do 400 mld euro.

Szacunki dot. środków dla Polski

Program nie zakłada odrębnych alokacji dla poszczególnych państw unijnych, stąd nie ma gwarancji przydziału określonych środków dla państw. Jednak aktywizacja inwestorów w Polsce może przynieść środki na poziomie ok. 2-3 mld euro, które pozwolą wygenerować kilkanaście mld euro pożyczek na realizację inwestycji.

Zasady wydatkowania

Określone w rozporządzeniu ustanawiającym program InvestEU. Od ogłoszenia propozycji KE w 2018 roku rozporządzenie jest negocjowane przez Radę UE i Parlament Europejski. Uzgodnione już założenia wskazują, że w projektach energetycznych celem jest wsparcie przede wszystkim efektywności energetycznej i rozwijania OZE. Rozporządzenie wskazuje konkretne obszary i rodzaje inwestycji, które mogą być finansowane. Nacisk jest położony na projekty przyczyniające się do wdrażania postanowień „Porozumienia paryskiego”. Celem InvestEU ma być przede wszystkim finansowanie „fali renowacji”, lokalnych sieci energetycznych oraz innowacji związanych z wodorem. Program zakłada możliwość łączenia udzielonych pożyczek z innymi instrumentami unijnymi. Na przykład z grantami z funduszy spójności, z Funduszu Modernizacyjnego lub Funduszu Innowacji – funkcjonujących w ramach systemu EU ETS.

Dodatkowym programem, o którym należy pamiętać przy okazji wspierania najnowocześniejszych technologii jest „Horyzont Europa”. Program ten będzie kontynuacją „Horyzontu 2020”. Celem jest wspieranie badań i innowacji. Budżet programu to ponad 94 mld euro na okres 2021-27. Środki te, w postaci grantów mogą wspierać badania nad nowoczesnymi technologiami niskoemisyjnymi w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. Ich wdrażanie na szeroką skalę jest kluczem do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze budynków.

Jakie inwestycje będzie wspierać Unia?

W przypadku wydatkowania środków unijnych, oprócz w/w rozporządzeń należy uwzględnić ramy unijnej polityki finansowej. U podstaw wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej leżą zasady tzw. taksonomii. Jest to system jednolitej klasyfikacji inwestycji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Od 2022 roku zacznie obowiązywać UE oraz państwa członkowskie. Jednoznacznie wskazuje, iż kierunek inwestycji w budynkach, to:
– zwiększanie efektywności energetycznej,
– rozwijanie integracji OZE i niskoemisyjnych źródeł tj. pomp ciepła, fotowoltaiki i kolektorów słonecznych,
– cyfryzacja zarządzania danymi,
– inteligentne opomiarowanie i sterowanie zużyciem energii,
– rozwijanie magazynów energii,
– rozwijanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w domach.

Dodatkowo zidentyfikowano potrzebę wzmacniania inwestycji w kompetencje zawodowe pracowników sektora budowlanego. Jedna z barier rozwoju nowoczesnych, zielonych budynków to brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie:
– efektywności energetycznej,
– wykorzystania energii odnawialnej do produkcji ciepła i prądu,
– wykorzystania potencjału redukcji emisyjności.

Finansowanie ze środków UE nie przewiduje wspierania inwestycji w instalacje węglowe ani gazowe, takie jak np. kotły opalane węglem czy piecyki gazowe.

Być może pojawią się wyjątki od tej reguły – np. związane z tymi inwestycjami, które równolegle rozwijać będą infrastrukturę wodorową. Jednak będą to tylko odstępstwa od reguły, a do tego z bardzo wieloma ograniczeniami. W tym miejscu warto wskazać, że KE widzi rolę jaką gaz ma odegrać jako paliwo przejściowe w osiąganiu celów redukcji emisji CO2. Jednak Komisja stoi na stanowisku, iż inwestycje związane z gazem ziemnym nie wymagają wsparcia środkami publicznymi jakimi są fundusze UE.

Jak skutecznie uruchomić środki UE?

Wydatkowanie unijnych środków, w taki sposób by mogły finansować krajowe programy np. „Czyste Powietrze” wymaga przeglądu przyjętych kryteriów finansowania. Szczególnie ważnym jest, by szybko i skutecznie uruchomić unijne fundusze, ponieważ część środków będzie dostępna tylko do 2022r. Muszą one być spójne z zasadami w/w rozporządzeń – tak by móc je uruchamiać na wsparcie inwestycji. To oznacza, że „Czyste Powietrze” oraz inne programy, które będą korzystać z funduszy „fali renowacji” muszą realizować cele klimatyczno-energetyczne. Do ich zadań należy:
– obniżanie emisje CO2,
– rozwijanie efektywności energetycznej.
– zwiększanie udziału OZE w ogrzewnictwie, ciepłownictwie i energetyce.

Walce o dobrej jakości powietrze w Polsce, muszą towarzyszyć działania z katalogu unijnej polityki klimatycznej. Dlatego, nie ma co liczyć na finansowanie z UE programu w ramach którego jest możliwa wymiana „kopciuchów” na kotły węglowe.

Inwestycje unijne: Kolejny krok

Kolejnym krokiem, który trzeba wykonać po krajowej stronie to wpisanie kwestii modernizacji budynków do Krajowego Planu ds. Energii i Klimatu (KEPiK) na lata 2021-2030. Wersja przesłana pod koniec ubiegłego roku do KE nie widzi tego obszaru. To zaś przełoży się na brak ram wsparcia z unijnych funduszy.

Co więcej, po krajowej stronie wciąż jest przygotowanie długoterminowej strategii renowacji budynków (National Long-Term Renovation Strategy), które państwa członkowskie powinny były przygotować do 10 marca 2020 roku. Ten obowiązek wynika ze zrewidowanej Dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) z 2018 roku. Strategia taka wg. unijnych regulacji, stanie się częścią KPEiK.

Warto zauważyć, że w przypadku inicjatywy „Generation Next EU” bardzo ważną rolę odgrywać będą rekomendacje dla państw w ramach tzw. „semestru europejskiego”. Stąd wszelkie działania programujące wydatkowanie środków na modernizację budynków powinny uwzględniać również cele „semestru europejskiego”, którego rola systematycznie rośnie.

Dalsze szczegóły unijnej inicjatywy będą zależały od wyników negocjacji propozycji nowego budżetu UE na lata 2021-27 oraz „Generation Next EU”, które powinny zakończyć się do końca tego roku.

Źródło: BiznesAlert.pl