ESG

ESG to skrót od angielskich słów Environmental, Social i Governance, czyli środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Są to trzy kluczowe aspekty, które należy brać pod uwagę przy ocenie działalności firmy lub organizacji. Zakres środowiskowy odnosi się do wpływu firmy na środowisko naturalne. Obejmuje emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, zarządzanie odpadami i bioróżnorodność. Obszar społeczeństwo odnosi się do wpływu firmy na ludzi. Obejmuje to prawa pracownicze, środowisko pracy, relacje z lokalnymi społecznościami. Ład korporacyjny odnosi się do sposobu zarządzania firmą. Obejmuje kwestie takie jak przejrzystość, odpowiedzialność, równość i różnorodność.