Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład stanowi strategię Unii Europejskiej, mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i efektywnego wykorzystywania zasobów, przy jednoczesnym wspieraniu i rozwoju konkurencyjności. Plan zakłada, że do 2050 roku Unia Europejska osiągnie zerowy poziom netto emisji gazów cieplarnianych. W ramach tej strategii przewiduje się również oddzielenie wzrostu gospodarczego od intensywnego zużywania zasobów, przy jednoczesnym dążeniu do tego, aby żadna osoba ani region nie pozostały w tyle. Aby zrealizować założone cele, Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych, dostosowujących unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową. Celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl.