Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które oznacza dążenie do takiego sposobu życia, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń, nie zagrażając możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój opiera się na trzech zasadach dotyczących aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych: 

  • aspekt środowiskowy – oznacza, że nie możemy zużywać zasobów naturalnych szybciej, niż są one naturalnie odtwarzane, ani niszczyć zdolności ekosystemów do świadczenia usług życiodajnych, takich jak regulacja klimatu, zapylanie czy oczyszczanie wody, 
  • aspekt ekonomiczny – oznacza, że działalność musi być ekonomicznie opłacalna w długim okresie, tworząc wartość dla społeczeństwa i środowiska, 
  • aspekt społeczny – oznacza, że działalność musi dbać o sprawiedliwość społeczną, zapewniając godziwe warunki życia, zdrowia, edukacji i innych podstawowych potrzeb dla wszystkich ludzi, bez dyskryminacji i wykluczenia. 

Zrównoważony rozwój jest zgodny z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które mają na celu zakończenie ubóstwa, ochronę planety i zapewnienie pokoju i dobrobytu dla wszystkich do 2030 roku. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi i ochrony środowiska na poziomie indywidualnym, społecznym i globalnym.