Carbon offset credits – kredyty węglowe

Kredyty węglowe, nazywane również certyfikatami kompensacyjnymi, to transakcyjne dokumenty potwierdzające zredukowanie emisji 1 tony CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla) w ramach projektów redukcyjnych, które dodatkowo mają pozytywny wpływ na społeczności lokalne. Projekty te często skupiają się na modernizacji procesów pozyskiwania wody do spożycia, ochronie różnorodności biologicznej czy generowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Certyfikaty kompensacyjne za emisje dwutlenku węgla mogą być nabywane zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje. Istnieje także możliwość przekazywania określonych kwot na zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych (GHG, ang. greenhouse gases) powstałych w wyniku podróży, na przykład podczas zakupu biletu lotniczego.

Kryteria jakości carbon offset credits

GHG Protocol (Global Greenhouse Gas Protocol) definiuje warunki oceny jakości offsetów, które są stosowane do oceny i potwierdzenia skuteczności działań redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych.
Główne kryteria to:

Dobrowolność: Offsety powinny być wynikiem dobrowolnych działań redukcyjnych, które nie zostałyby zrealizowane bez rynku offsetów.

Dodatkowość: Redukcja emisji gazów cieplarnianych musi być dodatkowa w stosunku do scenariusza bazowego, czyli bez użycia offsetów.

Permanentność: Offsety powinny być związane z trwałym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, co oznacza, że redukcje emisji muszą utrzymują się przez określony okres czasu.

Mierzalność: Redukcje emisji gazów cieplarnianych muszą być mierzalne i możliwe do zweryfikowania zgodnie z uznawanymi standardami pomiarowymi.

Weryfikowalność: Działania redukcyjne muszą być poddane niezależnej weryfikacji, aby potwierdzić, że emisje zostały rzeczywiście zredukowane zgodnie z ustalonymi standardami.

Nieprzyczynianie się do przesunięcia emisji: Działania redukcyjne nie powinny prowadzić do przenoszenia emisji gazów cieplarnianych z jednego obszaru na inny bez rzeczywistej redukcji globalnej.

Zgodność z przepisami i normami: Offsety muszą być zgodne z lokalnymi przepisami oraz standardami międzynarodowymi.

Etyczność ekologiczna: Offsety powinny opierać się na rzetelnych danych naukowych i technicznych, aby zapewnić, że działania redukcyjne są skuteczne i nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Przyjęcie tych kryteriów pozwala zapewnić, że offsety są skutecznym narzędziem w redukcji emisji gazów cieplarnianych i przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych.

Zmień ustawienia cookies