Wylesianie

Wylesianie to proces celowego usuwania drzew z określonej powierzchni. Wylesianie ma długą historię i jest motywowane przez potrzebę pozyskania ziemi pod rolnictwo i hodowlę zwierząt, drewna na paliwo, budownictwo i przemysł. Ten proces radykalnie zmienia krajobraz i ma wpływ na klimat, pogodę i ekosystemy. Wylesianie prowadzi do: 

  • zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
  • utraty różnorodności biologicznej, ponieważ wiele gatunków zwierząt i roślin traci swoje naturalne siedliska,
  • erozji gleby i zmniejszenia ilości wody w środowisku, co może powodować susze, powodzie, osunięcia ziemi i lawiny błotne,
  • utraty środków utrzymania przez ludzi, którzy są zależni od lasów.

Największe wylesianie ma miejsce w lasach tropikalnych, gdzie rolnictwo żarowe, wycinka drzew, hodowla bydła i plantacje oleju palmowego i kauczuku niszczą duże obszary lasów. Możemy to zmienić poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na drewno i inne produkty leśne, promowanie zrównoważonego zarządzania lasami, sadzenie nowych drzew i ochronę istniejących, a także edukację i świadomość społeczną na temat znaczenia lasów dla życia na Ziemi.